اشپانگولیت

0/00 (تومان) تومان

برند : BASF
کشور مبدأ: آلمان


یک محصول چند ترکیبی، فرموله شده جهت بهبود بافت، رنگ و زمان ماندگاری در تولید انواع کیک می باشد که با انواع روشهای مختلف تولید کیک سازگار می باشد. این محصول متعلق به شرکت (Cognis) BASF می باشد که با برند (Spongolit®) به بازار عرضه می شود و در کشور آلمان تولید می گردد.
کارکرد :
این محصول در تولید انواع کیک کارکرد دارد و به منظور ایجاد بافت متخلخل و یکنواخت، بهبود رنگ و زمان ماندگاری فیزیکی (ضد بیاتی) می باشد ، سایر کارکرد این محصول شامل موارد ذیل می باشد:
1- بهبود دانسیته خمیر 2- بهبود دهنده ویسکوزیته خمیر
3- کاهش زمان هم زدن 4- قابل استفاده با انواع همزن ها
5- بهبود حجم کیک 6- بهبود بافت
7- حفظ رطوبت 8- بهود زمان ماندگاری فیزیکی(ضد بیاتی) و میکروبی( به واسطه کاهش فعالیت آبی)
9- بهبود احساس دهانی(خشکی-رطوبت-تردی و....)