بتاکاروتن 30% مایع

0/00 (تومان) تومان

برند:BASF-DSM
کشور مبدأ:آلمان-سویس
شماره بین المللی : 160a(i)
بسته بندی : 5 کیلوگرمی

واژه Carotene یا Carotin ( از ریشه لاتین Carota یا Carrot) در مورد بسایری از مواد هیدروکربنی غیر اشباع بکار می رود که دارای فرمول C40Hx باشند که توسط گیاهان سنتز می گردد و عموما توسط حیوانات تولید نمی گردد. کاروتن ها پیگمنتهای فتوسنتزی می باشند که برای فتوسنتز بسیار مهم هستند . (Wikipedia, 2016)
کاروتنوئیدهای پیش سازه های Provitamins ویتامین A می باشند که به نسبتهای مختلف به این ویتامین تبدیل می گردند. فعالترین آنها از نظر بیولوژیکی بتاکاروتن Beta Carotene می باشد بیشتر کاروتنوئیدها به خصوص آنهایی که فعال زیستی ویتامین A می باشند تحت شرایط ویژه به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند که این ویژگی در رتینول (یکی از اشکال ویتامین A در بدن حیوانات) دیده نمی شود. (حسینی, 1383)
مخلوط کاروتنوئید ها E 160a i و بتاکاروتن E 160a ii در سال 2001 توسط JECFA به عنوان افزودنی غذایی تایید گردید و میزان دریافت قابل روزانه ADI=0-5 mg/kg bw/day تعیین گردید.

مشخصات محصول
رنگ رنگ دهنده