روغن های بدون ترپن جز اصلی اسانس ها

روغن های بدون ترپن

ترپن‌ها به فرانسوی ,Terpèneدسته‌ای از مواد آلی است که در طبیعت گستردگی فراوانی دارند. اکثراً در گیاهان به عنوان جز اصلی اسانس‌ها از جمله اسانس های خوراکی می‌باشند. بسیاری از ترپن‌ها هیدروکربن هستند اما ترکیباتی نیز وجود دارند که جز هیدروکربن نیستند و در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن وجود دارد ولی جز ترپن‌ها بشمار می آیند. هیدروکربن‌های ترپنی فرمول مولکولی(C5H8)n دارند.

. (Wikipedia, 2017)

ویژگی ترکیبات ترپنی اکسیژن دار در برابر هیدروکبنهای ترپنی

ترکیبات ترپنی اکسیژن دار حاملهای اصلی بو در روغنهای فرار می باشند.
حلالیت بهتری در الکل رقیق نسبت به هیدروکربنها دارند.
پایداری عالی در برابر عوامل اکسید کننده و اثر رزینی دارد.
روغنهایی که سرشار از هیدروکربنهای ترپنی هستند سریع دچار فساد از طریق اکسیداسیون و رزینی شدن می گردند و ایجاد بوی شبیه ترپنتین. در زمان نگهداری و انبارش می نماید که باعث می شوند اسانس های خوراکی دچار کاهش کیفیت گردند.
با حذف هیدروکربنهای ترپنی از روغن، آنچه بجا می ماند روغن فرار بدون ترپن می باشد که محلولتر در الکل، پایدارتر و بوی قوی تری دارد.

(Fayed, 2015)

روشهای رایج تهیه روغنهای بدون ترپن:

1- تقطیر جزئی تحت فشار کاهیده:

به دلیل دمای جوش پایین تر هیدروکربنها در برابر ترکیبات اکسیژن دار ، زودتر تبخیر می شوند.

 

2- ستون کروماتوگرافی بروی سیلیکاژل:

با شستن هیدروکربنها با ان-هگزان و ترکیبات اکسیژن دار بوسیله الکل خالص.

(Fayed, 2015)

 

دسته بندی ترکیبات ترپنی اکسیژن دار:

1- الکلهای ترپنی

2- فنولها و اترهای فنولیک

3- آلدهیدهای ترپنی

4- کتونهای ترپنی

5- استرها

6- اکسیدهای منوترپنی

7- پراکسیدهای منوترپنی

(Fayed, 2015)

 

 

Terpeneless volatile Oil

Resinification Influence

Terpentine

Terpene Alcohols

Phenols and Phenolic Ethers

Terpene Aldehydes

Terpene Aldehydes

Esters

Monoterpene Oxides

Monoterpene Peroxides