فرآورده های گوشتی

فیلتر بر اساس ویژگی ها

پلی فسفات سدیم

0/00 (تومان) ريال

پودر خردل

0/00 (تومان) ريال

دکستروز

0/00 (تومان) ريال

سویا ایزوله

0/00 (تومان) ريال

لاکتات سدیم

0/00 (تومان) ريال

متابی سولفیت سدیم

0/00 (تومان) ريال

نیتریت سدیم

0/00 (تومان) ريال

کاراگینان

0/00 (تومان) ريال

کنجاک گام

0/00 (تومان) ريال